DE / EN

Polityka Kandydatów KOKOworld

Informacja o ochronie prywatności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w KOKOWord 

 

KOKOWorld („KOKOWorld”) szanując Waszą prywatność, przygotowała niniejszą informację o ochronie prywatności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, aby wyjaśnić, w jaki sposób KOKOWorld będzie przetwarzać Dane osobowe osób ubiegających się o pracę (dalej zwanych „Kandydatami”).

 1. Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Agata Kurek, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Agata Kurek KOKO z siedzibą w Krakowie przy ulicy Ślusarskiej, 30-710 Kraków, NIP: 6772216660, Regon: 121500418 zwana dalej KOKOWorld.
 2. KOKOWorld powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Tomasza Drozda, z którym można się kontaktować drogą korespondencyjną na adres KOKOWorld lub mailowo na adres tomasz@kokoworld.pl

 

W jaki sposób będą przetwarzane Dane osobowe Kandydatów i komu będą one udostępniane ?

 1. Kandydaci mogą ubiegać się o wolne stanowiska w KOKOWorld, wysyłając maila na adres rekrutacja@kokoworld.pl
 2. W celu umożliwienia ubiegania się o zatrudnienie w KOKOWorld poprosimy Kandydatów o podanie określonych informacji, które mają na celu zidentyfikowanie ich tożsamości („Dane osobowe”). KOKOWorld może gromadzić i przetwarzać Dane osobowe zawarte w CV, liście motywacyjnym, odpowiedziach na pytania, których Kandydaci udzielą ubiegając się o pracę oraz w innych materiałach i informacjach, które Kandydaci przekażą KOKOWorld podczas ubiegania się o pracę.
 3. KOKOWord będzie wykorzystywać podane przez Kandydatów Dane osobowe w celu dokonania oceny ich kwalifikacji pod kątem stanowisk, o które się oni ubiegają.
 4. Z uwagi na to, że jesteście Kandydatami, do Waszych Danych osobowych będą miały dostęp odpowiednie osoby uczestniczące w procesie wyboru i oceny Kandydatów oraz przechowywania i przetwarzania ich Danych osobowych. Tymi osobami są między innymi przedstawiciele Działu Kadr i osoby odpowiedzialne za rekrutację, personel jednostki biznesowej uczestniczący w ocenie Kandydatów, a także działający w naszym imieniu dostawcy zewnętrzni wykonujący czynności związane z przetwarzaniem danych w zakresie ściśle ograniczonym umową.
 5. Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Danych osobowych naszych Kandydatów żadnym osobom trzecim do wykorzystania w celach marketingowych. 
 6. Wasze dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

 

Środki bezpieczeństwa

Spółka zapewnia organizacyjne i techniczne środki celem ochrony danych Kandydatów.

Jak długo przechowujemy Dane osobowe Kandydatów?

 1. Jeżeli zostaniecie pracownikami KOKOWorld, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zachowamy Wasze Dane osobowe w  aktach pracowniczych.
 2. Jeżeli nie otrzymacie propozycji zatrudnienia w KOKOWord, usuniemy Wasze Dane osobowe po zakończeniu procesu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegaliście, chyba że wyrazicie zgodę na zatrzymanie Waszego CV na poczet przyszłych rekrutacji.

Prawa kandydatów związane z ochroną ich danych

 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszalności danych.
 2. Przysługuje Wam prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego (PUODO), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
 3. Dane osobowe przetwarzane przez KOKOWord nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania.  

W jaki sposób Kandydaci mogą aktualizować lub usuwać swoje Dane osobowe?

 1. Jeżeli chcielibyście zaktualizować swoje Dane osobowe, prosimy o kontakt mailowy na adres: rekrutacja@kokoworld.pl
 2. W przypadkach dozwolonych przez prawo usuniemy Wasze Dane osobowe na żądanie. Prosimy o nadesłanie odpowiedniego wniosku drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@kokoworld.pl
 3. W razie dodatkowych pytań związanych z niniejszą Informacją o ochronie prywatności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie prosimy o kontakt mailowy na adres: rekrutacja@kokoworld.pl

 

 

zrównoważona produkcja

Odpowiedzialne materiały

Ekowysyłka

14 dni na zwrot

KOKO WORLD logo
 • ul. Starowiślna 19, KRAKÓW